fundusze europejskie
fundusze europejskie

Subito Advising

 

Aktualności


 

01 04.2019

E- usługi dla Mazowsza

W dniu 30 kwietnia 2019 r. zostanie rozpoczęty nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 2.1 E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektu: Informatyzacja administracji publicznej, nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19. Osobami uprawnionymi do aplikowanie są: gminy, powiaty lub ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną z wyłączeniem JST oraz ich jednostek organizacyjnych funkcjonujących w ramach Porozumienia gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Planowany konkurs będzie obejmował wsparcie dot. następujących działań:

  • zapewnienie interoperacyjności publicznych systemów teleinformatycznych;
  • zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej oraz udostępnieniu jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych elektronicznie, umożliwiając pełną interakcję z urzędem, czyli możliwość całkowitego załatwienia danej sprawy na odległość;
  • w obszarze geoinformacji wspierane będą projekty mające na celu rozbudowywanie funkcjonalności już istniejących systemów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 2 000 000,00 euro (8 629 200,00 PLN).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalny wkład krajowy wynosi 20% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość dofinansowania projektu z EFRR  – 500 000,00 PLN. Maksymalna wartość dofinansowania projektu z EFRR – 2 000 000,00 PLN

Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 15.00.

W przypadku zainteresowania aplikowaniem bądź konsultacją swoich pomysłów do ww. konkursu prosimy o kontakt.powrót ››


 

Dane kontaktowe


Subito Advising Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 15/17
01-217 Warszawa, Polska

 

Godziny otwarcia biura
pon - pt: 8:00 - 16:00
 

Kontakt:
+48 22 632 21 49